Sähkö-Jokisen 5G-älypylväs on mukana mittavassa EU-hankkeessa

Sähkö-Jokinen on mukana EU:n rahoittamassa RESPONSE-hankkeessa. Laajan hankkeen tavoitteena on luoda energiapositiivinen kaupunginosa Turun Ylioppilaskylässä. Viisivuotisessa EU-hankkeessa kehitetään älykkäitä ja hiilineutraaleja energiantuotannon, talotekniikan ja liikkumisen ratkaisuja.

Sähkö-Jokinen tuo oman innovatiivisen osaamisensa tähän laajaan kokonaisuuteen suunnittelemalla 5G -älypylvään. Valaisinpylväs on 5G-tukiaseman lisäksi alusta muille palveluille ja kaupunkitekniikan tarpeille. Sähkö-Jokisen 5G-älypylvääseen integroidaan mahdollisesti myös mm. sää- ja ilmanlaatu-sensoreita, videokameroita, näyttöjä, sähköautonlatausyksikkö ja muita laitteita.
 

  • Olemme erittäin mielellämme mukana kehittämässä uutta ja kehittynyttä infraa kaupunkiympäristöön, johon innovatiivinen valaisinpylväämmekin kuuluu osana kokonaisuutta. Pylväät tulevat toimimaan pohjana uusille tiedonkeruujärjestelmille ja laitteille sekä luovat yhdessä ELISAn 5G-antennien kanssa kattavan ja nopean 5G-verkon. Elisan 5G- verkkoa tullaan käyttämään esim. itseohjautuvien robottiautojen ja dronejen alustana, sillä 5G-yhteys mahdollistaa viiveettömän ja nopean tiedonsiirron, kertoo Sähkö-Jokinen Oy:n myyntipäällikkö Ville Nieminen.

Pylväiden suunnittelu- ja kehitystyö on aloitettu ja pilottikohteen pylväät tullaan asentamaan paikoilleen Turkuun vuonna 2022-23. Pylvään ulkonäköön ja toiminnallisuuteen tullaan panostamaan ja tavoitteena on kehittää tyylikäs ja hyvin kaupunkikuvaan istuva ratkaisu yhdessä hankkeen muiden toimijoiden, kuten VTT, Turku-Energian ja Turun Kaupungin sekä TYS:n kanssa. Älypylväät tulevat merkittävästi yleistymään tulevaisuudessa kasvavan IoT-laitekannan ja niiden tarpeiden myötä. Älypylväät saattavatkin olla tulevaisuudessa yksi parhaista vientituotteistamme.

Yksi mielenkiintoisimmista mahdollisuuksista esineiden internetin (IoT) käyttötapauksista on itseohjautuva auto. Jotta kuljettajaton auto voi turvallisesti liikkua yleisillä teillä, tarvitaan suuri määrä erilaisia IoT-laitteita. Muut tiellä liikkujat ja tieolosuhteet havaitaan autoon asennettujen kameroiden, tutkien, antureiden ja mikrofonien avulla. Laitteet keräävät valtavan määrän dataa, jota sitten käytetään auton ohjaamisessa. Robottiautojen tavoitteena on vähentää liikenneonnettomuuksia sekä tehdä liikkumisesta vaivatonta. Yksin jo robottiautojen vaatima pylväsverkosto tulee olemaan tulevaisuudessa suuri ja muodostaa myös suuren kaupallisen potentiaalin.

RESPONSE on Euroopan laajuinen hanke, johon kuuluu kahden majakkakaupungin (Dijon ja Turku) lisäksi kahdeksan yhteistyökaupunkia. Turun alueen kokonaisuutta johtaa Turun kaupunki, ja lisäksi mukana on 18 kumppania. Mukana on useita kaupunkiin sidoksissa olevia yrityksiä (Turku Energia, Turku City Data, Turun Ylioppilaskyläsäätiö), tutkimuslaitoksia ja korkeakouluja (VTT, Turun yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu ja Ilmatieteen laitos) ja innovatiivisten teknologioiden edelläkävijöitä sekä Suomessa (Solar Finland, Oilon, Sähkö-Jokinen, HögforsGST, Elisa, ELCON Solutions, HR-Ikkunat Ruhkala) että ulkomailla (eGain, FerroAmp and SunAmp).

Sähkö-Jokisens 5G smart stolppe med i stor EU-projekt

Sähkö-Jokinen deltar i en stor EU-finansierad RESPONSE- projekt.  RESPONSE- projektets funktion är att etablera ett energipositiv stadsdel i Åbo studentby. EU-projektets fem års mål är att utveckla smarta och koldioxidneutrala lösningar för energiproduktionen, byggtjänster och mobilitet.

Sähkö-Jokisens roll i projektet är att delta med sin innovativisk kunnande och konstruera ett 5G smart stolpe. 5G smart stolpe med 5G basstation utformar tillsammans en plattform för andra tjänster och stadstekniska behov. Tanken är att Sähkö-Jokisens 5G smart stolpe kan intergreras med t.ex. väder-och luftkvalitetssensorer, videokameror, bildskärmar, elbilsladdare samt andra enheter.
 

  • Vi är glada över att vara med i projektet vars mål är att utveckla ny infrastruktur för stadsmiljön. Sähkö-Jokisens smart stolpe är en del av den stora helheten.  5G smart solparna kommer att fungera som bas för nya datainsamlingssystem och utrustning samt tillsammans med ELISAs 5G- antenner skapar ett omfattande on snabbt 5G nätverk. Elisa 5G-nätverks ändamål är t.ex. användas som en plattform för självkörande robotbilar och droner, eftersom 5G nätverk möjliggör fördröjningsfri on snabb dataöverföring, säger Ville Nieminen, Sähkö-Jokisens försäljningschef.
     

Smart stolparnas planering och utveckling har börjat och pilotplatsens stolpar kommer att installeras i Åbo 2022-2023. Meningen är att göra investeringar för stolparnas utseende och funktionalitet för att utveckla en snygg lösning som passar väl in i stadsbilden samt tillsammans med andra aktörer i projektet, som VTT, Åbo-Energi, Åbo stad och TYS.  Smart stolparna kommer i framtiden att vara betydligt vanligare, för behovet växer inom IoT-utrustningsbasen. Faktum är att smart stolparna troligen kommer att vara en av våra bästa exportprodukter i framtiden.

En av de mest intressantaste möjligheter är att använda Internet of Things (IoT) i den självkörande bilen. För att en förarlös bil ska kunna röra sig säkert på allmänna vägar krävs ett stort antal olika IoT-enheter. Tanken är bilen är installerad med kameror, radar, sensorer och mikrofoner för att upptäcka andra trafikanter och vägförhållanden. Enheterna samlar in en enorm mängd av data, som sedan används för att styra bilen. Målet med robotbilar är att minska trafikolyckor och säkra trafiken. Stolppe nätverket som krävs för att robotbilen fungerar i trafiken kommer att vara omfattande i framtiden, samtidigt öppnas det ett nytt stort kommersiellt potential.

RESPONSE är ett europeiskt projekt som inte bara omfattar två ”fyrstäder” (Dijon och Åbo) utan också åtta partnerstäder. Åbo- regionen fövaltas av Åbo stad, men det tillhör också 18 partner inblandade. Flera stadsföretag är involverade som: (Åbo Energi, Åbo City Data, Åbos studenbystiftelse), forskningsinstituter och universiteter (VTT, Åbo universitet, Åbo tekniska universitet, Meteorologiska institutet) och pinonärer inom innovativ teknik i Finland (Solar Finalnd, Oilon, Sähkö-Jokinen, HögforsGST, Elisa, ELCON Solutions, HR-Ikkunat Ruhkala) och utomlands (eGain, FerroAmp och SunAmp).